• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ )ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Διαμέρισμα/κατοικία) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση διαμερίσματος 3ου ορόφου, 35,22 τ.μ. επί της οδού Σαρωνίδος 2, στην Σαρωνίδα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013, την με αριθμ.: 408_2023 (ΑΔΑ ΨΑΕΡΩΨ8Τ48) Αποφ. Οικ. Επιτροπής Αχαρνών (έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σαρωνίδος 2, στην Σαρωνίδα) και την με αριθμ.: 21/31.1.2024 (ΑΔΑ:6Σ6ΣΩΨ8-ΔΦΑ) Αποφ. Δημ. Επιτροπής επανάληψης της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. Προκήρυξη PDF icon ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ 37526_2024 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές) , την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 408_2023 (ΑΔΑ ΨΑΕΡΩΨ8Τ48)Α.Ο.Ε. Αχαρνών (έγκρισης όρων διακήρυξης) και την σχετική Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-04-2024, ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.
2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται προσωπικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010. Προκήρυξη PDF icon symparastatis_toy_dimoti.pdf
3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ )ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Συγκροτήματος Γραφείων Β1Β2 επί της Λ. Μεσογείων 213-215 & Ουράνη στην Αθήνα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ», ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή Πλειοδοτική (Επαναληπτική) Δημοπρασία για την εκμίσθωση δυο (2) Γραφείων Β΄ ορόφου, και συγκεκριμένα α) του γραφείου υπό στοιχεία Β1 του Β΄ ορόφου, επιφανείας 68,00 τ.μ. και β) του γραφείου υπό στοιχεία Β2 του Β΄ ορόφου, επιφανείας 99,31 τ.μ., τα οποία και προσφέρονται για μίσθωση ενιαία και από κοινού, ως ενιαίο σύνολο, χωρίς δυνατότητα εκμίσθωσης, ως αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Ουράνη 2-4 & Λ. Μεσογείων 213-215, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ, με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν.4182/2013, για 6ετή μίσθωση (επαγγελματικός χώρος) με δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους για ίσο ή μικρότερο χρόνο με νέα απόφαση. Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β1Β2 ΣΤΗΝ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β1Β2 ΣΤΗΝ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ Κ α λ ο ύ μ ε τ ο υ ς ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς ν α ε κ δ η λ ώ σ ο υ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τις 06-02-2024 ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 26-02-2024
4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (διαμέρισμα/κατοικία) επι της Πλ. Αμερικής 3 – Αθήνα) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή Πλειοδοτική (Επαναληπτική) Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος με στοιχεία Ε-19 του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πλ.Αμερικής 3, (πρώην Λευκωσίας 3) επιφάνειας 77 τ.μ., με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν4182/2013, για 3ετή μίσθωση (μίσθωση κατοικίας) με δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους για ίσο ή μικρότερο χρόνο με νέα απόφαση Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡ/ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2-ΑΘΗΝΑ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡ/ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2-ΑΘΗΝΑ Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τις 06-02-2024 ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 26-02-2024
5 Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών» της Πράξης : «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της Δημόσιας Σύμβασης για την υπηρεσία για την υπηρεσία με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών» της Πράξης : «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072338, E-mail: mnanou@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: 73220000-0- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305 Ανατολική Αττική Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6/12/23 ΑΔΑΜ: 23PROC013905969 - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 6/12/23 - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/12/2023 ώρα 10:00 π.μ.. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 22/12/2023, ώρα 16:00 π.μ.. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 281136 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69-7322.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του φορέα. 11. Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 12) Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων διακοσίων (1.200,00 ευρώ) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της προϋπολογισθείσας αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr Διαγωνισμός PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤ06-ΥΠ. 3, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 122635-6.12.23 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤ06-ΥΠ. 3, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 86-2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 252, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 08/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30πμ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος για το ανωτέρω σχολικό κυλικείο στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, στο κτίριο των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως τις 08/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Διαγωνισμός PDF icon diagonismos_sholikoy_kylikeioy_gymnasioy_thrakomakedonon.pdf
7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑ Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος 3ου ορόφου 35,22 τ.μ. τ.μ., επί της οδού Σαρωνίδος 2, στην Σαρωνίδα, Κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 12-12-2023 (20 ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./)- Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς (Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές) – εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως και 15:30, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, ως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη Προκήρυξη PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, PDF icon Περίληψη Διακήρυξης Σαρωνίδας
8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Διακήρυξη/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση διαμερίσματος 3ου ορόφου 71,5 τ.μ., επί της οδού Αλκυόνης 8, στο Π. Φάληρο, Κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 12-12-2023 (20 ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./)- Προκήρυξη Αρχείο ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ Π.ΦΑΛΗΡΟ, Microsoft Office document icon Περίληψη ΔιακήρυξηςΠ.Φάληρο Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς (Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές) – εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως και 15:30, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, ως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη
9 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου ΕΠΑΛ Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου ΕΠΑΛ Αχαρνών. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 287, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 23/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ. Προκήρυξη PDF icon diaygeia_prokiryxi_diagonismoy_3oy_epal_aharnon.pdf
10 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων των 20ο και 11ο Δημοτικών Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών επαναπροκηρύσσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων 20ο και 11ο Δημοτικών Αχαρνών αντίστοιχα. Προκήρυξη PDF icon kylikeia_20_kai_11_dimotikon_aharnon.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ