• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Αχαρνών. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 169, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ. Διαγωνισμός PDF icon diagonismos_sholikoy_kylikeioy_6oy_gymnasioy_aharnon.pdf
2 ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ) (κατοικία) 5ου ορόφου, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3 – ΑΘΗΝΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση ακινήτου (ΚΑΤΟΙΚΙΑ), 77,00 τ.μ. στη Πλατεία Αμερικής 3 – Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την υπ΄αριθμ.: 301_10.7.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΒ9ΩΨ8-ΡΣΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Προκήρυξη PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, PDF icon ΟΡΟΙ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 301_10.7.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΒ9ΩΨ8-ΡΣΛ)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-10-2023 ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.
3 ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β1-Β2, 2ου ορόφου, επί της Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 213-215 στην ΑΘΗΝΑ Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση συγκροτήματος Γραφείων Β1-Β2, 2ου ορόφου, επιφάνειας 68,00τ.μ. και 99,31τ.μ. αντίστοιχα, επί της Λ. Μεσογείων 213-215 και Ουράνη 2-4-Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την υπ΄αριθμ.: 283_4.7.2023 (ΑΔΑ: 6Η3ΝΩΨ8ΕΚΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Προκήρυξη PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, PDF icon ΟΡΟΙ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 283_4.7.2023 (ΑΔΑ: 6Η3ΝΩΨ8ΕΚΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/09/2023 , ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.
4 ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 3ου ΟΡ. επι της οδού ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 31-ΑΘΗΝΑ, Κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ διαμερίσματος 3ου ορόφου, 94,50 τ.μ. επί της οδού Αναγνωστοπούλου 31 – Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την υπ΄αριθμ.: 284_4.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΝ1ΟΩΨ8Ω7Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Προκήρυξη PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, PDF icon ΟΡΟΙ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς, την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 284_4.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΝ1ΟΩΨ8Ω7Κ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/09/2023 , ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.
5 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων των 3ο Δημοτικό και 20ο Δημοτικό και 11ο Δημοτικό Αχαρνώ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών επαναπροκηρύσσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των 3ο Δημοτικό, 20ο Δημοτικό και 11ο Δημοτικό Αχαρνών αντίστοιχα. Προκήρυξη PDF icon orthi_epanalipsi_3_20_11_sholika_kylikeia.pdf
6 Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024 Στην ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2023-2024, προχωρά ο Δήμος Αχαρνών μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων. Οριστικός Πίνακας Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων Προκήρυξη PDF icon me_protokollo_telikos_pinakas_gia_anartisi.pdf, PDF icon me_protokollo_anartiteos_telikos_pinakas_aporripteon.pdf
7 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Αχαρνών. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 270 και παρέχεται σίτιση, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 05/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ Προκήρυξη PDF icon diaygeia_16o_dimotiko.pdf
8 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των 3ου Δημοτικό και 15ου Δημοτικό Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των 3ο Δημοτικό και 15ο Δημοτικό Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon diaygeia_3o_kai_15o_dimotiko_aharnon.pdf
9 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων των 20ο, 4ο Δημοτικό και 11ου Δημοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των 20ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό και 11ο Δημοτικό. - 20ο Δημοτικό Αχαρνών, αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 174, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00πμ. - 4ο Δημοτικό Αχαρνών, αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 276, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. - 11ο Δημοτικό Αχαρνών, αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 176 και παρέχεται σίτιση, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ Προκήρυξη PDF icon diaygeia_20o_4o_kai_11o_dimotiko_aharnon.pdf
10 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 23ου Δημοτικού Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 23ου Δημοτικού Αχαρνών. Ο αριθμός φοιτώντων μαθητών έως και σήμερα ανέρχεται στους 135 και παρέχεται σίτιση, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου της ανωτέρω σχολικής μονάδας θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 31/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ Προκήρυξη PDF icon Προκήρυξη 23ου Δημοτικού

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ