• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
61 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ, ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 606/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 170/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
62 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 585/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon 00.meleti.pdf
63 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 ατόμων Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023″. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2022 (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ AΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ , Microsoft Office document icon anakoinosi-soh-1-2022-11.doc, Microsoft Office document icon aitisi-entypo-soh-1-pe-te-1.doc, Microsoft Office document icon aitisi-entypo-soh-2-de-ye.doc
64 «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» Με το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022», επιδιώκονται παρεμβάσεις άμεσης επικάλυψης λάκκων, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια των οχημάτων. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022», επιδιώκονται παρεμβάσεις άμεσης επικάλυψης λάκκων, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια των οχημάτων. Τα σημεία θα επιλέγονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα δίδονται στον Ανάδοχο του έργου βάσει του περιοδικού ελέγχου που πραγματοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία και των αιτημάτων των δημοτών.
65 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 530/25-10-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 148/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
66 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» Συντήρηση με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος ή της ανακατασκευής, σε κεντρικές οδούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος ή της ανακατασκευής, σε κεντρικές οδούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών
67 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ» Aνακατασκευή του οδοστρώματος των οδών Παύλου Μελά, Αντιόχου & Νεαρίου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, από την οδό Αρχελάου έως την Λεωφ. Κύμης. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 290.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανακατασκευή του οδοστρώματος των οδών Παύλου Μελά, Αντιόχου & Νεαρίου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, από την οδό Αρχελάου έως την Λεωφ. Κύμης.
68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 713/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας) και σύμφωνα με την με αριθ. 230/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών Προκήρυξη PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
69 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΈΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 475/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ένδυσης και Υπόδησης (Στολών) του Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 85/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
70 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 426/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 68/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της για 24 μήνες ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στα εξής CPV: [34352100-0]-Ελαστικά Επίστρωτων Φορτηγών Αυτοκινήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 193.303,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ