• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
51 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 30η/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλικείο του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος όροφ., την 30η/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 10:45πμ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072 509, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 15:00). Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες. Διαγωνισμός PDF icon Διακήρυξη Διαγωνισμού
52 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος ή της ανακατασκευής, σε οδούς που βρίσκονται στις Πολεοδομικές Ενότητες Λυκότρυπα, Αγ. Άννα και Χαραυγή που βρίσκονται στον Νότιο τομέα του Δήμου Αχαρνών. Σε αυτές τις οδούς παρατηρούνται τοπικές αποσυνθέσεις του ασφαλτοτάπητα, αποσαρθρώσεις, εκτεταμένοι λάκκοι και καθιζήσεις λόγω π.χ τομών αποχέτευσης , Ο.Κ.Ω. και γενικά πεπαλαιωμένο ολισθηρό οδόστρωμα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.400.00,00 € με Φ.Π.Α. Διαγωνισμός PDF icon Μελέτη, PDF icon Περίληψη, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ
53 «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών». Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών. 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Διαγωνισμός PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
54 Πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας ενός οικονομολόγου Ο Δήμαρχος Αχαρνών προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας ενός οικονομολόγου για το σχηματισμό στρατηγικών και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων, την παρακολούθηση και επεξήγηση των χρηματικών ροών και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά: • Αίτηση • Βιογραφικό σημείωμα • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, οικονομικής κατεύθυνσης. • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. • Πτυχίο καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου) Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Προκήρυξη PDF icon Δημόσια Γνωστοποίηση Πλήρωσης μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας ενός οικονομολόγου
55 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 712/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 220/2022 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΆΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΒΛΆΣΤΗΣΗΣ Δ.Κ. ΑΧΑΡΝΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ ΜΠΑΖΏΝ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΧΑΡΝΏΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 681/27-12-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Υπηρεσιών Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις με αριθ. 174 και 213/2022 μελέτες των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 1, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 2
57 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 667/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 175/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
58 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022» «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022». • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. • Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανακατασκευή – μετατόπιση σε τμήματα αγωγών αποχετεύσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, συνολικού μήκους 270 μέτρων. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 122/22, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022».
59 «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ» «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ». • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. • Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και η ανακατασκευή αυτών , ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες, καθώς και η κατασκευή κάποιων λίαν απαραίτητων , σαν πρώτη επιχείρηση κάλυψης των άμεσων αναγκών, υπέρ της ασφάλειας των πεζών. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 154/22, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ».
60 «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ». • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. • Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και η ανακατασκευή αυτών , ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες, καθώς και η κατασκευή κάποιων λίαν απαραίτητων , σαν πρώτη επιχείρηση κάλυψης των άμεσων αναγκών, υπέρ της ασφάλειας των πεζών. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 162 2022, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ».

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ