• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 46417/20-05-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών,συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Πέμπτη 26/05/2022. PDF icon 1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΜΗΝΑ 2022 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 672ΨΩΨ8-ΥΩΓ.pdf, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 4ΜΗΝΑ 2022 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.doc
2 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι Για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αχαρνών, με αρ. πρωτ. 17815/25.2.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΨ8-ΞΝΗ), σύμφωνα με τα Πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 173/28.2.2022 και αρ. πρωτ. 22319/9.3.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚΞΩΨ8-Κ95) Απόφαση Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. PDF icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι.pdf
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη. PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf
4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 4/2021 Ανάρτηση πινάκων συμμετοχής, κατάταξης και πινάκων απορριπτέων για τις θέσεις 400, 401, 402, & 403 της Ανακοίνωσης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου - ΣΟΧ 4/2021 με αριθ. πρωτ: 43702/21-10-2021(ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΨ8-4ΧΣ ). Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από 28/12/2021 έως και 06/01/2021 , σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της Ανακοίνωσης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου - ΣΟΧ 4/2021 με αριθ. πρωτ: 43702/21-10-2021(ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΨ8-4ΧΣ ). PDF icon ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) 96ΧΛΩΨ8-Κ5Θ.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 400 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝΠΡ.ΔΕΔ.-1 ΩΖΑΨΩΨ8-82Η.pdf, PDF icon 400 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) ΨΑ50ΩΨ8-ΩΒΔ.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 401 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡ.ΔΕΔ. ΡΠΠ7ΩΨ8-Ω1Σ.pdf, PDF icon 401 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) 9ΝΗΘΩΨ8-ΞΕΓ.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 402 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΚΩΝΠΡ.ΔΕΔ.-1 91ΘΔΩΨ8-0Υ2.pdf, PDF icon 402 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) 6Σ8ΔΩΨ8-7Χ7.pdf, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 403 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΡ.ΔΕΔ.-1 6ΦΔ0ΩΨ8-Λ63.pdf, PDF icon 403 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΡ.ΔΕΔ. (ΑΑ) ΩΖΙΓΩΨ8-Ε2Χ.pdf
5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ /ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΌ 22/12/2021 ΕΩΣ 20/01/2022. PDF icon ΨΞ4ΠΩΨ8-0ΤΘ.pdf
6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF icon 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΑ) - 6ΞΗΓΩΨ8-Α2Ο.pdf
7 Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021 Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021 του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(8 ΜΗΝΕΣ),συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αχαρνών.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 29/11/2021 (10 ημερολογιακές μέρες). Παράλληλα επισυνάπτονται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση & το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ. PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4-2021 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 30 ΑΤΟΜΑ-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6ΓΠ7ΩΨ8-4ΧΣ.pdf, Microsoft Office document icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.doc, Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc
8 ΣΟΧ 3/2021 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 300 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 3/2021, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» PDF icon 1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 300-Προσωπικά δεδομένα ΩΝΖΩΩΨ8-ΞΑΧ.pdf, PDF icon 2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 300-προσ. δεδομένα Ψ07ΓΩΨ8-3ΑΕ.pdf
9 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης βαθμολογίας και απορριφθέντων της ΣΟΧ 2/2021 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης βαθμολογίας και απορριφθέντων της ΣΟΧ 2/2021, ειδικότητας ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ Ψυχολόγων της δομής " Διερυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών" PDF icon 200-ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 6ΩΩΚΩΨ8-Η39.pdf, PDF icon 200-ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ΜΦΞΩΨ8-2Ι1.pdf, PDF icon 201-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 65ΓΟΩΨ8-ΤΒΞ.pdf, PDF icon 201-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ω2ΩΙΩΨ8-68Ο.pdf, PDF icon ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 6Η40ΩΨ8-ΦΩΙ.pdf
10 Αναμορφωμένος τελικός πίνακας διοριστέων πλήρους και μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αχαρνών Ανάρτηση αναμορφωμένου τελικού πίνακα διοριστέων πλήρους και μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αχαρνών, σε συνέχεια της υπ΄αρ. πρωτ. 30939/10-8-2021 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών PDF icon ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ