• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) ΠΕ Φαρμακοποιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2021-2027. PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024, Microsoft Office document icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ), Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12, Microsoft Office document icon ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 10/06/2024 έως και Τρίτη 25/06/2024.
2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Απόφαση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ενός (1) υποψηφίου σε θέση καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών, της με αρ. πρωτ. 81947/03-08-2023 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών, έπειτα από την απόλυτη ισοβαθμία των επόμενων υποψηφίων (175η και 176η θέση) του με αρ. πρωτ. 88961/01-09-2023 τελικού πίνακα επιτυχόντων – προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί στο 2ο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αχαρνών (επί της οδού Αθαν. Μπόσδα) στις 03/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Δημήτριου Κωφού του Γρηγορίου στο Ισόγειο.
3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Ανάρτηση πίνακα συμμετεχόντων, απορριπτέων και πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας για τη θέση 200 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΟΧ 2/2023 PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 200 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων" της υπ' αρ. πρωτ: 83384/08-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΞΙΩΨ8-6ΞΞ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023.
4 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2014-2020. PDF icon anakoinosi_dimos_aharnon_soh_2_2023-psnxiops8-6xx.pdf, PDF icon entypo_aitisis_soh_12_-_domes_parohis_vasikon_agathon_-kentra_koinotitas_-domes_astegon_2.pdf, PDF icon parartima_anakoinoseon_soh_domes_parohis_vasikon_agathon_kentra_koinotitas_domes_astegon7446_2.pdf, PDF icon parartima_iy_a1_22_el_gr_soh-sme_07_04_202315754.pdf Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 28/08/2023.
5 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης- Βαθμολογίας και Απορριπτέων για τη θέση με κωδ. 100 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός , της Ανακοίνωσης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου - ΣΟΧ 3/2018 με αρ. πρωτ. 17853/02-05-2018 (ΑΔΑ ΩΛΑΠΩΨ8-5ΒΠ) της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002323. PDF icon 100.pete_koinonikos_leitoyrgos_anasyntagmenos-67ogops8-i6d.pdf, PDF icon 100.pinakas_aporripteon_anasyntagmenos_-9607ops8-59t.pdf
6 Ανακοίνωση πρόσληψης σχολικών καθαριστριών Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών PDF icon anakoinosi_gia_proslipsi_sholikon_katharistontrion_aa.pdf, PDF icon aitisi-ypeythyni_dilosi.pdf, PDF icon parartima_sholikes_katharistries.pdf
7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.50370/15-5-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2023) PDF icon ada_psthxzops8-e0n.pdf
8 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 50370/15-05-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας πέντε (5) μηνών,συνολικά πενήντα (50) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ , Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 15/05/2023 έως Παρασκευή 19/05/2023.
9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ της εν λόγω ανακοίνωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στον διαδικτυακό μας τόπο, από 22/03/2023 έως 31/03/2023. PDF icon ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, PDF icon ΘΕΣΗ 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, PDF icon ΘΕΣΗ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, PDF icon ΘΕΣΗ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση - ΣΟΧ 1/2023 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αχαρνών.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/02/2023 έως 23/02/2023 (10 ημερολογιακές μέρες). Παράλληλα επισυνάπτονται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση & το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ. PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023, PDF icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ , PDF icon Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 14/02/2023 έως 23/02/2023.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ