• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Είδος Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
11 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022» «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022». • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. • Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανακατασκευή – μετατόπιση σε τμήματα αγωγών αποχετεύσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, συνολικού μήκους 270 μέτρων. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 122/22, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022».
12 «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ» «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ». • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. • Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και η ανακατασκευή αυτών , ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες, καθώς και η κατασκευή κάποιων λίαν απαραίτητων , σαν πρώτη επιχείρηση κάλυψης των άμεσων αναγκών, υπέρ της ασφάλειας των πεζών. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 154/22, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ».
13 «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ». • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. • Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και η ανακατασκευή αυτών , ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες, καθώς και η κατασκευή κάποιων λίαν απαραίτητων , σαν πρώτη επιχείρηση κάλυψης των άμεσων αναγκών, υπέρ της ασφάλειας των πεζών. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ 162 2022, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας τα συνημμένα που αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ».
14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ, ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 606/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων, κολωνακίων και σιδηρών στύλων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 170/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 585/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon 00.meleti.pdf
16 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 ατόμων Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023″. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2022 (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ AΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ , Microsoft Office document icon anakoinosi-soh-1-2022-11.doc, Microsoft Office document icon aitisi-entypo-soh-1-pe-te-1.doc, Microsoft Office document icon aitisi-entypo-soh-2-de-ye.doc
17 «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)» Με το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022», επιδιώκονται παρεμβάσεις άμεσης επικάλυψης λάκκων, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια των οχημάτων. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022», επιδιώκονται παρεμβάσεις άμεσης επικάλυψης λάκκων, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια των οχημάτων. Τα σημεία θα επιλέγονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα δίδονται στον Ανάδοχο του έργου βάσει του περιοδικού ελέγχου που πραγματοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία και των αιτημάτων των δημοτών.
18 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 530/25-10-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης Παλιννοστούντων Δήμου Αχαρνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 148/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Προκήρυξη PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΜΕΛΕΤΗ
19 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2022» Συντήρηση με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος ή της ανακατασκευής, σε κεντρικές οδούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος ή της ανακατασκευής, σε κεντρικές οδούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών
20 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ» Aνακατασκευή του οδοστρώματος των οδών Παύλου Μελά, Αντιόχου & Νεαρίου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, από την οδό Αρχελάου έως την Λεωφ. Κύμης. Διαγωνισμός PDF icon ΜΕΛΕΤΗ, PDF icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 290.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανακατασκευή του οδοστρώματος των οδών Παύλου Μελά, Αντιόχου & Νεαρίου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, από την οδό Αρχελάου έως την Λεωφ. Κύμης.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ