• 213-2072300-2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ”

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, κατόπιν των αριθ. 81/01-03-2023 (ΑΔΑ: 9709ΩΨ8-90Α) και 231/22-05-2023 (ΑΔΑ: 9Ι9ΡΩΨ8-Ρ2Ψ) αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, καθώς επίσης και της υπ’ αρ. πρωτ. 60670 ΕΞ/18-04-2023 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου διακήρυξης και προέγκρισης δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, με σφραγισμένες προσφορές, για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: “Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Αχαρνών”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με την με αριθ. 128/2022 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ