• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
91 10-05-2022 14:35:40 Ανακοίνωση Δήμου Διονύσου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ). Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.doc
92 06-05-2022 14:51:00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Α.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΑΓΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΣΜΕ.doc
93 04-05-2022 14:09:37 Πρόσληψη Εθελοντών και μόνιμων Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.doc
94 19-04-2022 13:31:53 Προκήρυξη ΔΕΗ για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΑΧ στα γραφεία του Κεντρικού Τομέα Αθηνών Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΑΧ.doc Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι η ΔΕΗ με την προκήρυξη 1/2022 πρόκειται να προσλάβει σαράντα (40) άτομα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 9 Μαῒου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στη ΔΕΗ Α.Ε.
95 12-04-2022 12:39:55 Προκήρυξη Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών», «Θεατρικό Παιχνίδι» και «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης»,συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες ως εξής: ΠΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΠΑΙΔΑΔΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ , δυο (2) άτομα ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΠΑΙΔΑΔΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, δύο (2) άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ένα (1) άτομο ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ –ΤΕΝΙΣ, τρία (3) άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ένα (1) άτομο ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ), πέντε (5) άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ), ένα (1) άτομο Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΟΧ.doc
96 12-04-2022 11:51:39 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ -ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΟΧ.doc Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Ταύρου-Μοσχάτου που εδρεύει στο Μοσχάτο της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως παρακάτω: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8 μήνες 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8 μήνες 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με ψηφιακό ταχογράφο) 8 μήνες 7 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 8 μήνες 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 8 μήνες 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 39
97 05-04-2022 13:31:11 Πρόσληψη ιδιωτών συνεργατών από την ΕΛΣΤΑΤ για τη διενέργεια ερευνών για το χρονικό διάστημα Μαϊου - Δεκεμβρίου 2022 Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ.doc Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναζητά υποψήφιους ιδιώτες συνεργάτες για να εργαστούν στις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες που θα διενεργήσει η Αρχή, από τον Μάιο έως τον Δεκεμβρίου του 2022. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο 2022.
98 05-04-2022 13:30:09 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΣΟΧ στο Δήμο Αθηναίων Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.doc Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΑΟΩ6Μ-2 Ο1) πρόκειται να προσλάβει τριάντα πέντε (35) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
99 01-04-2022 13:18:38 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο για κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.doc Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με το ΦΕΚ 1426/τεύχος β’/24-03-2022, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης, ως κατωτέρω: 1. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχανικοί (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής , θέσεις δεκαεπτά (17). 2. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Π.Ε) έδρα Χολαργός Αττικής , θέσεις πέντε (5). 3. Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ.Ε) έδρα Χολαργός Αττικής , θέσεις επτά (7). 4. Οικονομολόγοι (ΠΕ), θέσεις τρείς (3) 5. Οικονομολόγοι/Λογιστές (Π.Ε), θέσεις δυο (2). Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 60 ετών. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
100 31-03-2022 13:29:15 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.doc Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος με την ΑΔΑ:ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 ως ακολούθως: Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα καθοριστεί με τις προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, κατ’ άρθρο 4 του ν. 2226/1994 όπως ισχύει, κατ’ άρθρο 39 παράγραφος 13 του ν. 4662/2020 και κατ’ άρθρο 20 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα ακολουθήσει συμπλήρωση της παρούσας προκήρυξης με τον καθορισμένο αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ