• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 30/03/2023
π.χ., 30/03/2023
π.χ., 30/03/2023
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
41 8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησί ας κ.κ. Σαμαρά Δημήτριου, Σαμαρά Ιωάννας & Σαμαρά Ευστράτιου με Κ.Α. 301740 στο Ο.Τ. 50 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 960,48 € (=4 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησί ας κ.κ. Σαμαρά Δημήτριου, Σαμαρά Ιωάννας & Σαμαρά Ευστράτιου με Κ.Α. 301740 στο Ο.Τ. 50 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 960,48 € (=4,64 τ.μ. Χ 207,00 €/τ.μ.) PDF icon 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΘΕΑ Β (9ΣΜ7ΩΨ8-ΚΘ2).pdf
42 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απο ρριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4 /2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4 /2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων PDF icon 7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4.2021 Ο.Ε. (ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ).pdf
43 6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 «Έγκρ ιση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/0 5 0 1 202 2 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/0 5 0 1 202 2 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». PDF icon 6. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 1.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ + Ν ΤΟΜΕΑ (9Δ9ΗΩΨ8-0ΘΣ).pdf
44 5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 « Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ » « Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ » PDF icon 5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (9ΥΓΨΩΨ8-ΠΜ8).pdf, PDF icon 5. συνημμενο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΕΑ_ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ.pdf
45 4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «JP CAR ACCESSORIES O.E.» με εκπρόσωπο τον κ. KOSTA JANI Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «JP CAR ACCESSORIES O.E.» με εκπρόσωπο τον κ. KOSTA JANI PDF icon 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ KOSTA JANI (ΨΟΔ3ΩΨ8-ΚΝΣ).pdf
46 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INERNATIONAL (ΠΡΩΗΝ SANTA) Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INERNATIONAL (ΠΡΩΗΝ SANTA) PDF icon 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ (99ΙΩΩΨ8-12Η).pdf
47 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ » Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ » PDF icon 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΤΣΑΣ (ΩΧΣ8ΩΨ8-Ν4Η).pdf
48 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/02/2022 «Ορισμός Αντιπροέδρου.» «Ορισμός Αντιπροέδρου.» PDF icon 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ! (99ΚΩΩΨ8-Ω70).pdf
49 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 09/02/2022 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ PDF icon 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΜΕ ΑΔΑ 64Ρ0ΩΨ8-Ο7Ν.pdf
50 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 09/02/2022 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ PDF icon 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΜΕ ΑΔΑ ΩΣΞΕΩΨ8-ΥΟ2.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ