• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
11 10-10-2023 13:52:59 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη (ΑΔΑ:90ΔΣΩ-Θ6Ξ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Τμήματος Αστυνομικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 5049/2023 (Α΄ 152) ως κατωτέρω: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα (30) θέσεις, Κλάδου: ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις. Κλάδου: ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες (400) θέσεις. Κλάδου: ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ PDF icon proslipsi_prosopikoy_dikastikis_astynomias_aa.pdf
12 09-10-2023 12:55:40 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), Α.Ε, με τη με αριθ. ΣΟΧ 2/2023.(αριθ.Πρωτ.346173/20.9.23), ανακοίνωση, προχώρα στην πρόσληψη εκατό σαράντα (140) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ),που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα ως εξής: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) 67 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ( Τ4/Α) 6 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α0) 40 ΔΕ Σχεδιαστές (Τ4/Λ) 10 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγοί χειριστές (οδηγοί) 17 οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρονικών Δικτύων Τ4/Α πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 45 ετών. Οι υποψήφιοι των υπόλοιπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_deddie.pdf
13 31-07-2023 13:44:29 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στην ΕΑΒ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η ΕΑΒ με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2023, πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, διακόσια πενήντα τέσσερα (254) άτομα, για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Οι ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων ανά ειδικότητα, αναγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι ανάλογα με την ειδικότητα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_stin_eav_aa.pdf
14 31-07-2023 13:43:27 Πρόσληψη Πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών στο Στρατό Ξηράς ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 22/28.07.2023, προκηρύσσει την πλήρωση 964 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Στρατό Ξηράς για τις ειδικότητες- εξειδικεύσεις του Παραρτήματος «Α» της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B» της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr PDF icon proslipsi_epop_sto_strato_xiras_aa.pdf
15 31-07-2023 13:42:41 Πρόσληψη Πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 21/28.07.2023, προκηρύσσει την πλήρωση 430 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό για τις ειδικότητες- εξει- δικεύσεις του Παραρτήματος «Α» της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B» της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop. hellenicnavy.gr PDF icon proslipsi_epop_sto_polemiko_naytiko_aa.pdf
16 31-07-2023 13:41:11 Πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 22/28.07.2023, προκηρύσσει την πλήρωση 298 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία για τις ειδικότητες- εξειδικεύσεις του Παραρτήματος «Α» της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B» της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://epop.haf.gr. PDF icon proslipsi_epop_stin_polemiki_aeroporia_aa.pdf
17 19-07-2023 11:50:24 Πρόσληψη προσωπικού στο ΕΚΑΒ στην Αττική Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ανέβηκε στην πλατφόρμα (loipoepikouriko.moh.gov.gr) της Α’ Υγειονομικής Περιφέρειας προκήρυξη για την πρόσληψη 250 ατόμων για πληρώματα ΕΚΑΒ στην Αττική. Μέσω της πλατφόρμας, η οποία θα μείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι θέλουν να προσληφθούν ως πλήρωμα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν θα αφορούν μόνιμο, αλλά εποχικό προσωπικό και οι προσληφθέντες θα υπογράψουν διετείς συμβάσεις PDF icon proslipsi_prosopikoy_ekav_stin_attiki_aa.pdf
18 19-07-2023 11:49:15 Πρόσληψη προσωπικού στο ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι τo ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (ΚΥΑΔΑ) πρόκειται να προσλάβει με την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2023 συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι οι εξής: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ειδικοτήτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.Εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ οποιασδήποτε ειδικότητας, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ KΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ PDF icon proslipsi_prosopikoy_sto_kyada_aa.pdf
19 14-06-2023 09:44:48 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Νέας Σμύρνης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:ΨΤΙ1ΩΚ3-ΛΥΨ).πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών αναταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Σμύρνης που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,εδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. ΔΕ Οδηγών δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΟΙ υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_neas_smyrnis_aa.pdf
20 12-06-2023 13:26:12 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Πριστερίου Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Περιστερίου με την ΑΔΑ:PΠΩΠΩΞ2-99Η, πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) μηνών, είκοσι επτά (27) άτομα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών πυρασφάλειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Οδηγών , δέκα (10) άτομα ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου, δυο (2) άτομα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων, δεκαπέντε (15) άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_peristerioy_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ