• 213-2072300-2

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (2 μηνών)


Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (2 μηνών)


Ο Δήμος Αχαρνών λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 368/2024 (ΑΔΑ:9ΓΗ9ΩΨ8-ΚΔΔ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του Ν.5043/2023.

Ακολουθεί η ανακοίνωση όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα όπως και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ