• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά με τη ΣΟΧ 5/2022 (ΑΔΑ:65ΥΦΩΞΥ-Ο2Μ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακόσια πενήντα (250) άτομα , στο Δήμο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ως εξής: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), εξήντα δυο (62) άτομα. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τρία (3) άτομα. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ε ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τρία (3) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων), δύο (2) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), δύο (2) άτομα. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, δύο (2) άτομα. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκατόν εβδομήντα πέντε (175) άτομα.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_dimos_peiraia_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ