• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΆΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΒΛΆΣΤΗΣΗΣ Δ.Κ. ΑΧΑΡΝΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ ΜΠΑΖΏΝ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΧΑΡΝΏΝ

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 681/27-12-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Υπολειμμάτων Καθαρισμού Βλάστησης Δ.Κ. Αχαρνών και Υπηρεσιών Αποκομιδής Μπαζών Προερχόμενων από εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις με αριθ. 174 και 213/2022 μελέτες των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ