• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 735.810,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr, Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: 43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων», 14212200-2 «Αδρανή υλικά», 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός, 4991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων, 31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος», 44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος», 44111600-7 «Κυβόλιθοι», 98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας», 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης», 44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης», 39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας», 03451000-6 «Φυτά», 37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός» , 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης», 43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός» 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-dacharnon/2021-125091– ΑΔΑΜ: 21PROC009221793 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), 21PROC00 9221900 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 17/9/2021 ημέρα Παρασκευή - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 139480 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την πόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: • από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, σύμφωνα με την με αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης επιχορήγησης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) με το ποσό των 693.800,00€ και • από ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 218.604,40 €. Το ποσό των 693.800,00 € θα ντληθεί από τον Κ.Α. 64-7326.003 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και το ποσό των 218.604,40 € θα αντληθεί από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και 2022 ως πολυετής δαπάνη (5.000 από το οικονομικό έτος 2021 και 213.604,40 € από το οικονομικό έτος 2022). 11. Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση τους έξι (6) μήνες. 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Η σύγκριση των τιμών για την ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας και όχι για καθένα συστατικό είδος αυτής. 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ