" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Blood donor

Can be:
  • Every health person of age from 18 to 62 years old
  • Before the blood donation the health of blood donor is carefully examined  
  • The medical stuff of blood donation is disposable
  • The blood donation lasts 5-6 minutes and is completely painless and harmless  
  • The blood quantity given by each volunteer blood donor is small and is replaced in 10 minutes
  • The frequency with which a volunteer blood donor can give blood is 3-4 times per year  

The blood from each blood donor before its disposal is carefully examined for various diseases 
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +