" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Photos

/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'honestpartners_hypersystems' );
 
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'hypersystems' );
 
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', '3_uWb2u8' );
 
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
 
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY',         'B]$NYb~(6Cb m0^@wP,nljW433FA<=qfUx]Im}9GC8.i
define( 'SECURE_AUTH_KEY',  '}un:Q.%)`rtld%.R#c4s$;Ts/wq:fy0+>|))G' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',    '4(IGQuV{@XZal6rv@x}p3+m+sjto]wQ[gHCV3*Phyi{YX4;A:/I[M[]Kz' );
define( 'NONCE_KEY',        'fK0Nh9n&U94~~4o1mnQJzI`hfuS&f!Q8_?08l0KGA8HXoYe!jGGoeY/bkP VDhy/' );
define( 'AUTH_SALT',        '_&~jCR]$HRWlkh[bv&;:LdFy>e^Rl,h7e4>l:~tPr$F`OmV6S=/(Xu%U' );
 
/**#@-*/
 
/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';
 
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define( 'WP_DEBUG', false );
 
/* That's all, stop editing! Happy publishing. */
 
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
define( 'ABSPATH', dirname( __FILE__ ) . '/' );
}
 
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once( ABSPATH . 'wp-settings.php' );
 

  
 

 

 

 

 

Related Documents

  • Χωρίς Τίτλο
  • Χωρίς Τίτλο

    • NOTES


       

      See Also

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +