Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και εδόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μακρυγιάννη 2-4, 11742, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ υπ’ όψιν κ. Ε. Παπαντωνίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9238175 εσωτ. 203), εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)  και  του  ΥΠ.ΠΟ.Α.  (http://www.culture.gr)  και  της  ανάρτησης  της  ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων  της  Υπηρεσίας  (  από 7 έως  20/02/2020).

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω6ΜΒ4653Π4-ΑΗΥ

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.