Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»


 

 

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2019 μελέτη.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές», 34922000-6 «Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση», 34921100-0 «Σάρωθρα οδικού καθαρισμού».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 204.569,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7131.001 και 30-7131.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 185/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 7ΝΚΔΩΨ8-Γ4Ι). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-712/2019 (ΑΔΑ: 6Μ1ΕΩΨ8-ΤΥΡ) και 713/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΜ5ΟΩΨ8-ΨΨ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:

Α. Ομάδα «Α’ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ» εκτιμώμενης αξίας 119.970,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Β. Ομάδα «Β’ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Γ. Ομάδα «Γ’ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 44.020,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Δ. Ομάδα «Δ’ - ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 9.579,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς 79183 (για την ομάδα Α’) 79253 (για την ομάδα Β’), 79254 (για την ομάδα Γ’) & 79255 (για την ομάδα Δ’).

 

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 08/11/2019 & ώρα 07:00 π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 13/11/2019 & ώρα 15:30 μ.μ..

Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 18/11/2019 & ώρα 10:00 π.μ..

Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.

 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Τόπος παράδοσης των μηχανημάτων είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305).

Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εντός διαστήματος <=4 μηνών για την «ΟΜΑΔΑ Α’ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ», εντός διαστήματος <=3 μηνών για τις ομάδες «Β’ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΑ», «Γ’ – ΠΛΥΣΤΙΚΑ» & «Δ’ - ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΗ».

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

'Αμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-665-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Διακήρυξη Διαγωνισμού
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.