Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διακήρυξη προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος


 Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος, σύμφωνα με την με αριθμ. 18/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 74.176,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

59.820,00

Φ.Π.Α. 24 %:

14.356,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

         74.176,80

 

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο CPV: 44113620-7 «¶σφαλτος» και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, από τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 30-6699.009, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019. Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει εκδοθεί η με αρ. Α-548/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα-Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 16/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών  (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).

Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης δικαιολογητικά.

Τόπος παράδοσης: Χώρος παρασκευής των υλικών ή σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον Δήμο.

Γλώσσα: Ελληνική.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και η αναλυτική διακήρυξη, δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 213 2072507, 213 2072329, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παναγιώτης Μπάσιος και Παναγιώτα Αθανασίου.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Συνείδηση» και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Διακήρυξη Διαγωνισμού
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.