Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διακήρυξη προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων και κολωνακίων


 Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, κατόπτρων και κολωνακίων, σύμφωνα με την με αρ. 26/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 63.916,42 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

51.545,50 €

Φ.Π.Α. 24 %:

12.370,92 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

       63.916,42 €

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34992200-9 «Οδικά σήματα», 34922100-7 «Υλικά σήμανσης οδών», 34992000-7 «Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες», 34928472-7 «Στύλοι πινακίδων σήμανσης» και 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός» και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, από τους Κωδικούς Αριθμούς (Κ.Α.) 30-6699.002, 30-6699.006, 30-6699.001, 30-6699.003 & 30-6699.008, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019. Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-794/2019, Α-795/2019, Α-796/2019, Α-797/2018 και Α-798/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για όλες τις ομάδες. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μιας ομάδας. Είναι απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα - Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών  (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).

Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που θα παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού τα αναφερόμενα, στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δικαιολογητικά.

Τόπος παράδοσης: Αποθήκη του Δήμου.

Γλώσσα: Ελληνική.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και η αναλυτική διακήρυξη, δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 213 2072507, 213 2072329, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παναγιώτης Μπάσιος και Παναγιώτα Αθανασίου.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Συνείδηση» και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Διακήρυξη Διαγωνισμού
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
  • Διευκρινίσεις

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.