Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού


 

 

 

 

 

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με την με αριθμ. 125/2018 μελέτη, προϋπολογισμού 186.031,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.025,00 €
Φ.Π.Α. 24 %: 36.006,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:    186.031,00 €

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 31514000-2, 31532910-6, 31520000-7, 31532600-0, 44321000-6, 32521000-1, 31211100-9, 31211300-1, 31681410-0, 38750000-7, 31214130-9,  34991000-0, 34928520-9, 34928500-3 και 31532800-2 και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, από τους Κωδικούς Αριθμούς (Κ.Α.) 20-6662.001, 30-6662.005, 30-6691.001 και 70-6699.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. Σχετικές οι με αρ. Α-777/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΗΧΔΩΨ8-ΑΔΜ), Α-778/2018 (Α.Δ.Α.: 6Β6ΛΩΨ8-ΣΡ7), Α-779/2018 (Α.Δ.Α.: 9Ο9ΥΩΨ8-Μ6Υ) και Α-780/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΙΩΨ8-Ξ90) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:
ΟΜΑΔΑ Α ΄: «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ», εκτιμώμενη αξία 99.977,48 € (80.627,00 € + 19.350,48 € ΦΠΑ).
ΟΜΑΔΑ Β΄: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», εκτιμώμενη αξία 35.521,66 € (28.646,50 € + 6.875,16 € ΦΠΑ) .
ΟΜΑΔΑ Γ΄: «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ», εκτιμώμενη αξία 9.996,26 € (8.061,50 € + 1.934,76 € ΦΠΑ).
ΟΜΑΔΑ Δ΄: «ΙΣΤΟΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED», εκτιμώμενη αξία 30.876,00 € (24.900,00 € + 5.976,00 € ΦΠΑ).
ΟΜΑΔΑ Ε΄: «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ», εκτιμώμενη αξία 9.659,60 € (7.790,00 € + 1.869,60 € ΦΠΑ).
Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «68053».
 
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 18/01/2019 & ώρα 07:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 25/01/2019 & ώρα 15:30μ.μ.
Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 30/01/2019 & ώρα 10:00π.μ.
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι ο Δήμος Αχαρνών και η παράδοση θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της παραγγελίας.
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). ¶μεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.