Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων


 

 

 

 

 Ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 579/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 48/2018 μελέτη και αναλυτικά: για τις ομάδες «Β΄-ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», «Γ΄-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», το ελαιόλαδο (από την ΟΜΑΔΑ Α-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) και τα κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά (από την ομάδα ΣΤ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας, ενώ για τις ομάδες «Α΄-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (πλην του ελαιολάδου), «Δ΄-ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ», «Ε΄-ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ», την σφολιάτα και τα σφολιατάκια (από την ΟΜΑΔΑ «ΣΤ΄-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ»), «Ζ΄-ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ» και «Η΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ», την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής», 03221200-8 «Οπωροκηπευτικά», 15100000-9 «Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος», 15810000-9 «Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα», 15511000-3 «Γάλα», 15896000-5 «Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως», 15900000-7 «Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» και 15811500-1 «Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου».
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 634.289,22 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 409.140,12 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών και το ποσό των 225.149,10 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)», σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.  
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:
ΟΜΑΔΑ Α΄: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 49.321,70 € (43.315,70 € + 6.006,22 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Β΄: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 28.479,39 € (25.203,00 € +3.276,39 € Φ.Π.Α.) .
ΟΜΑΔΑ Γ΄: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 48.352,70 € (42.790,00 € + 5.562,70 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Δ΄: «ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 19.973,30 € (16.107,50 € + 3.865,80 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Ε΄: «ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 419.174,52 € (370.950,90 € + 48.223,62 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 29.527,60 € (25.640,00 + 3.887,60 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Ζ΄: «ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 19.989,79 € (16.120,80 + 3.868,99 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Η΄: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 19.470,00 € (16.500,00 + 2.970,00 € Φ.Π.Α.).
Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί: οι με αρ. Α-764/2018, Α-765/2018, Α-766/2018, Α-767/2018, Α-768/2018 και Α-769/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου, καθώς και η με αρ. 56/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)» που αφορά στην έκδοση των με αρ. Α-165/2018, Α-166/2018, Α-167/2018, Α-168/2018, Α-169/2018, Α-170/2018, Α-171/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό 64877.
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 09/01/2019 & ώρα 07:00π.μ.  
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 17/01/2019 & ώρα 15:30μ.μ.  
Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά–Τεχνική Προσφορά): 21/01/2019 & ώρα 10:00π.μ.
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι διάφορα δημοτικά κτήρια, όπως οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, το Δημαρχιακό Μέγαρο και το Γκαράζ του Δήμου (Κωδικός NUTS: EL 305).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά, εντός (3) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας για όλες τις ομάδες, εκτός από το γάλα (ΟΜΑΔΑ Ε), ενώ η παράδοση των ημερησίων αναλογούντων ποσοτήτων γάλακτος (ΟΜΑΔΑ Ε) θα γίνεται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα.
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς: 2018-185280. Επίσης, ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 'Αμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-619-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.


 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  • ΕΕΕΠ (pdf)
  • eΕΕΕΠ (xml)

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.