Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και στολών Δημοτικής Αστυνομίας


 Ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 580/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και στολών Δημοτικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 61/2018 μελέτη.
Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 18141000-9 «Γάντια εργασίας», 42662000-4 «Εξοπλισμός συγκόλλησης», 18444000-3 «Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής», 18444110-7 «Κράνη», 33733000-7 «Φυσιγγιοθήκες», 18143000-3 «Προστατευτικά εξαρτήματα», 18441000-2 «Καπέλα», 42662100-5 «Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης», 44523300-5 «Εξαρτήματα», 44611200-8 «Αναπνευστικές συσκευές», 35113440-5 «Ανακλαστικά γιλέκα», 18221000-4 «Αδιάβροχος ρουχισμός», 35811100-3 «Στολές πυροσβεστών», 35113410-6 «Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία», 18114000-1 «Ολόσωμα ενδύματα», 18816000-2 «Γαλότσες», 18815100-6 «Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο», 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφαλείας», 31681000-3 «Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα», 34928460-0 «Οδικοί κώνοι», 18425000-4 «Ζώνες», 18223000-8 «Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ», 18234000-8 «Παντελόνια», 18332000-5 «Πουκάμισα», 18422000-3 «Μαντίλια λαιμού», 18443310-2 «Μπερέδες», 18317000-4 «Κάλτσες», 18423000-0 «Γραβάτες», 18232000-4 «Φούστες», 18333000-2 «Μπλούζες πόλο», 18316000-7 «Καλσόν», 18221100-5 «Αδιάβροχοι Μανδύες», 18200000-1 «Εξωτερικά ενδύματα», 18235400-9 «Γιλέκα-επενδύτες», 18235100-6 «Πουλόβερ», 18331000-8 «Κοντομάνικες φανέλες», 18443340-1 «Πηλήκια», 18815000-5 «Μπότες», 18800000-7 «Υποδήματα», 18939000-0 «Τσάντες χειρός», 18424000-7 «Γάντια», 35113450-8 «Προστατευτικοί επενδύτες ή επώμια», 35113470-4 «Προστατευτικά πουκάμισα ή παντελόνια», 18830000-6 «Προστατευτικά υποδήματα» και 18444111-4 «Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση».
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 517.700,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.  
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:
ΟΜΑΔΑ Α΄: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 138.374,58 € (111.592,40 € +26.782,18 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Β΄: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 23.485,60 € (18.940,00 € +4.545,60 € Φ.Π.Α.) .
ΟΜΑΔΑ Γ΄: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 80.329,68 € (64.782,00 € + 15.547,68 € Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Δ΄: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 99.490,16 € (80.234,00 € + 19.256,16 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Ε΄: «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 106.193,60 € ( 85.640,00€ + 20.553,60 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: «ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 16.464,72 € (13.278,00 € + 3.186,72 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Ζ΄: «ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας  32.847,60 € (26.490,00 € + 6.357,60 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Η΄: «ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 16.802,00 € (13.550,00 € + 3.252,00 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Θ΄: «ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 2.373,36 € (1.914,00 € + 459,36 € Φ.Π.Α.).
ΟΜΑΔΑ Ι΄: «ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.339,20 € (1.080,00 € + 259,20 € Φ.Π.Α.).
Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-759/2018, Α-760/2018, Α-761/2018, Α-762/2018, Α-763/2018, Α-725/2018 και Α-726/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό 64971.
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 15/01/2019 & ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 21/01/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.
Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 25/01/2019 & ώρα 10:00π.μ.
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο (Κωδικός NUTS: EL 305).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή στο σύνολό τους, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο αν θα λάβει καταστάσεις από την αρμόδια Διεύθυνση και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση.
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς: 2018-186647. Επίσης, ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). ¶μεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-619-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  • ΕΕΕΠ (pdf)
  • eΕΕΕΠ (xml)

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.