Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων
Ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 140/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 39/2018 μελέτη, και
ειδικότερα:
Για την ΟΜΑΔΑ Α’, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημερομηνία παράδοσης. Για την ΟΜΑΔΑ Β’, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και για την ΟΜΑΔΑ Γ’, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στην διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημερομηνία παράδοσης. Όσον αφορά στις Ομάδες Α’ και Γ επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, χωρίς αυτό να υπερβαίνει το -5%.
Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»,
24951100-6 «Λιπαντικά» και 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 243.701,54 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών “ΔΗΦΑ”».
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:
Α. Ομάδα «Α - Καύσιμα – Αμόλυβδη Βενζίνη», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 155.868,00 €, συμπερ. Φ.Π.Α. 24% και αναλυτικά ως εξής:
1. Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών: 140.988,00 €.
2. Χρηματοδότηση «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών “ΔΗΦΑ”»: 14.880,00 €.
Β. Ομάδα «Β - Λιπαντικά – Ορυκτέλαια» (Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 48.277,54 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Γ. Ομάδα «Γ- Καύσιμα – Πετρέλαιο θέρμανσης» (Χρηματοδότηση «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών “ΔΗΦΑ”»), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 39.556,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί: η με αρ. 366/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με τις με αρ. Α-400/2018, Α-401/2018 και
Α-402/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου, καθώς και οι με αρ.
53/2018 & 54/2018 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών “ΔΗΦΑ”» με τις με αρ. Α-163/2018 και
Α164/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς «62308» (για την ομάδα Α’), «62309» (για την ομάδα
Β’) & «62306» (για την ομάδα Γ’).
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23/08/2018 & ώρα 07:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 28/08/2018 & ώρα 15:30 μ.μ..
Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 04/09/2018 & ώρα 10:00 π.μ..

Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι:
-    για την ομάδα Α - Καύσιμα – Αμόλυβδη Βενζίνη: οι εγκαταστάσεις
(πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπρόσωποι) που θα δηλωθούν από τον προμηθευτή για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων
-    για την ομάδα Β - Λιπαντικά – Ορυκτέλαια: το αμαξοστάσιο του Δήμου
-    για την ομάδα Γ - Καύσιμα – Πετρέλαιο θέρμανσης: οι εγκαταστάσεις του
Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών “ΔΗΦΑ”» (Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης: EL 305).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά, από την λήψη της παραγγελίας, εντός δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας για την ΟΜΑΔΑ «Α», εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών για την ΟΜΑΔΑ Β’ και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών για την ΟΜΑΔΑ Γ’ .
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κλπ
  • ΤΕΥΔ (PDF)
  • ΤΕΥΔ (DOC)

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.