Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ετήσια παροχή ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αχαρνών


 

 

 Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου έτους 2019, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2018 μελέτη, προϋπολογισμού 90.000,00€, άνευ Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο CPV: 66512100-3 και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δήμου, από τους Κωδικούς Αριθμούς (Κ.Α.) 20-6252 & 20-6253, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Σχετική η με αριθ. 360/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (Α.Δ.Α.: 60ΛΑΩΨ8-Χ4Η).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 12/09/2018 & ώρα 07:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  17/09/2018 & ώρα 15:30 μ.μ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού θα διενεργηθεί την 24/09/2018 & ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) μηνών.
Τόπος παράδοσης: Δήμος Αχαρνών.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την δημοσίευση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση:  http://www.acharnes.gr/el/category/content-657-59 Ακόμη, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr.

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Διακήρυξη διαγωνισμού ετήσιας παροχής ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων
  • ΤΕΥΔ (pdf)
  • ΤΕΥΔ (doc)

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.