Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων
Ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 271/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (Α.Δ.Α.: 7ΙΥΘΩΨ8-Ν75), προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 109/2017 μελέτη.
Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων», 34110000-1 «Επιβατικά αυτοκίνητα» και 34136100-0 «Μικρά φορτηγά».
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 673.320,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 920/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΦΖΗΩΨ8-ΡΣ3). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει εκδοθεί η με αρ. Α-835/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΔΛ9ΩΨ8-ΔΔΨ).
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:
Α. Ομάδα «Α - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» εκτιμώμενης αξίας 520.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Β. Ομάδα «Β - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400 ΚΥΒΙΚΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 107.880,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Γ. Ομάδα «Γ - ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1600 ΚΥΒΙΚΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 44.640,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς 50951 (για την ομάδα Α') 50962 (για την ομάδα Β’) & 50969 (για την ομάδα Γ’).
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 17/01/2018 & ώρα 07:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 22/01/2018 & ώρα 15:30 μ.μ..
Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 26/01/2018 & ώρα 10:00π.μ..
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των οχημάτων είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305).
Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει εντός διαστήματος <=5 μηνών για την «ΟΜΑΔΑ Α - Απορριμματοφόρα Οχήματα» και εντός διαστήματος <=3 μηνών για τις ομάδες «Β - Επιβατικά Οχήματα 1400 κυβικών» & «Γ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN Πετρελαίου 1600 κυβικών».
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/12/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 2017-175616. Επίσης, ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 'Αμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-619-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  • ΕΕΕΠ (pdf)
  • eΕΕΕΠ (xml)

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.