Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών


 

 

Ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και των με αρ. 169/2017 & 183/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στην διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους στο Νομό Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης και για τα λιπαντικά – ορυκτέλαια την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 87/2017 μελέτη.
Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης», 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ», 24951000-5 «Γράσα και λιπαντικά», 33741100-7 «Προϊόντα καθαρισμού των χεριών», 09211600-7 «Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων», 09211100-2 « Έλαια κινητήρων», 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού» 09211400-5 «Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών», και 24951100-6 «Λιπαντικά».
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 939.103,46 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Η Αρωγή”».
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:
Α. Ομάδα «Α» (Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών):
          1. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης:                   136.400,00 , συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
          2. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης:                       744.000,00 €, συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Β. Ομάδα «Β» (Χρηματοδότηση Ν.Π.Δ.Δ. «“Η Αρωγή”»):
          Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης:                       4.978,60 €, συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Γ. Ομάδα «Γ» (Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών):
          Προμήθεια Λιπαντικών - Ορυκτελαίων:                  53.724,86 €, συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί: η με αρ. 706/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με τις με αρ. Α-668/2017, Α-669/2017 και Α-670/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου, καθώς και η με αρ 21/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Η Αρωγή”» με την με αρ. Α-71/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς 47642 (για την ομάδα Α’ & Β’) & 47645 (για την ομάδα Γ’).
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23/11/2017 & ώρα 07:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 30/11/2017 & ώρα 15:30 μ.μ..
Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 05/12/2017 & ώρα 10:00 π.μ..
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τόπος παράδοσης των ειδών είναι το Δημοτικό Γκαράζ, και Λοιπά Δημοτικά Κτήρια όπως το Δημαρχιακό Μέγαρο, το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Μέριμνας και το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Η Αρωγή” (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας για τα καύσιμα (ΟΜΑΔΕΣ Α’ & Β’) και δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ Γ’).
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/10/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 2017-147365 (23‐10‐2017). Επίσης, ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 'Αμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/el/category/content-619-59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  • ΕΕΕΠ (pdf)
  • eΕΕΕΠ

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.