Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας


 


Ο Δήμος Αχαρνών, σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 270/81 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 β) βάσει της απόφασης με αριθμ.: 840/13-12-2016   της Οικονομικής Επιτροπής, διακηρύσσει δημόσια δημοπρασία με έγγραφες προσφορές καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι  06 / 02 /2017.   

Η δημοπρασία διεξάγεται για τη μίσθωση ακινήτου προς δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην  κεντρική πλατεία  του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο ΟΤ 30, να έχει τουλάχιστον δύο ορόφους με γραφεία σε έκαστο όροφο και να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 70 τ.μ. Οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση που θα πρέπει να διαθέτει το ακίνητο για τη σωστή λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αναφέρεται αναλυτικά στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.  

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών. Οι ενδιαφερόμενοι προσαγάγουν ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού ίσου με το 10% του προσφερόμενου μισθώματος ενός (1) έτους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81 εφόσον το προσφερόμενο ακίνητο αξιολογηθεί από την αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 και κριθεί κατάλληλο.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφο της Διακήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων , ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στη  Διεύθυνση Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, και στα τηλέφωνα: 213- 2072361, 2072367, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ  Μαρία Αθανασιάδου,  Αργυρώ Μαραθωνίτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr

                       

Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.