Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Διακήρυξη έργου αποχέτευσης ακαθάρτων


 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 100.000,00€ (με ΦΠΑ). (CPV [45232400-6] – Έργα κατασκευής αποχετεύσεων.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 67.985,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα & αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ & στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 12.659,43€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα & αναθεώρηση) πλέον ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα μέχρι και την Πέμπτη 17/11/2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών σε εφαρμογή του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2072437 & FAX επικοινωνίας 2102415537, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Α. Παυλίδου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και

β) Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.613,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 100.000

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.