Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Ανακοινώσεις για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων


 


Ανακοινώσεις για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με το Νόμο 4321/2015 ρύθμιση των 100 δόσεων [ημερομηνία δημοσίευσης 6/10/2015]


1. Παρακαλούνται οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με το Ν.4321/2015 (ρύθμιση των 100 δόσεων) όπως εξοφλήσουν τις τυχόν δόσεις που εκκρεμούν εντός 10ημέρου διότι θα ακυρωθεί η ρύθμιση σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο.

2. Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει ο Ν.4336/15 στις ρυθμίσεις των 4152/13 (πάγια ρύθμιση) και Ν.4321/15 (100 δόσεις).

Με την παρ. 10 της υποπαρ. Δ.1, επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του Ν.4152/13, με τον οποίο οι ΟΤΑ ρυθμίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, στις ανωτέρω διατάξεις, προβλέπεται η αναστολή των διατάξεων περί πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονισμού (υποπερ. γ’ της περίπτ. 6 της υποπαρ Α.2), για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του Ν.4336/15. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν.

2) Τροποποιείται επίσης, το ποσοστό των προσαυξήσεων, με το οποίο επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων της υποπαρ.  Α2 του Ν.4152/13 (πάγια ρύθμιση). Πλέον, η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, αντί των (8) εκατοστιαίων μονάδων.

3) Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 15 Οκτώβρη 2015 (παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του 4336/15), για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. (υποπαρ. β και γ της παρ. 10 της υποπαραγράφου Δ.1 του Ν.4336/15)

Ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν.4321/15
Με τις διατάξεις του Ν.4336/15, επέρχονται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη χορήγηση, από τους ΟΤΑ, ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει των διατάξεων του Ν.4321/15.

Συγκεκριμένα:

1) Για βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, αντί των κατά ΚΕΔΕ τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

2) Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης υπό τις διατάξεις του Ν.4321/15, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης, θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), θα πρέπει να είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ,

γ) η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη (παρ. 15 της υποπαρ. Δ.1 του Ν.4336/15)

Σημείωση: Οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ισχύουν για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

Eνέργειες των ΟΤΑ
•  Έλεγχος των οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων από την ταμειακή υπηρεσία.

• Αναζήτηση των ρυθμίσεων, με βασικές οφειλές, μέχρι 5.000 ευρώ. Σαν βασική οφειλή, νοείται το σύνολο της οφειλής (κεφάλαιο συν προσαυξήσεις) μέχρι την ημέρα αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

• Ενημέρωση οφειλετών για προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

• Προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών:

o   Φορολογική δήλωση
o   Εκκαθαριστικό Ε9
o   Εκκαθαριστικό εφορίας

• Χορήγηση απαλλαγών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις) για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης από 15/10/2015.

3)  Στα δικαιώματα, που διατηρεί το δημόσιο (εγγραφή υποθήκης, μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμός οφειλών) ακόμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής (άρθρο 12 του Ν. 4321/2015) προστίθεται και η περίπτωση κατά την οποία, ο οφειλέτης, δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτών για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός των νόμιμων προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 47 Ν.4174/2013 και 7 του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4) Στο άρθρο 8 του Ν.4321/2015, στο οποίο απαριθμούνται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ρύθμιση που έχει χορηγηθεί απόλλυται, προστίθεται και η περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.»

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Ταμειακής Υπηρεσίας
Κων/νος Καραχάλιος
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας
Ειρήνη Λέκκα

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.