Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Προκήρυξη 49 θέσεων καθαριστών/ριών (Α' βάθμια Σχολ. Επιτροπή)
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:

•    Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ ́ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.
•    Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
•    Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
•    Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β ́) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
•    Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β ́). 16-06-2011 περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών.
•    Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90
•    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90
•    Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015  τ.Α ́).   

Προκηρύσσει

Την πλήρωση 49 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2015 έως και 30/06/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, από την 01/07/2015 έως και 31/07/2015, Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στις Αχαρνές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
•    Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
•    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.
•    Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
•    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132072509 και 2132072397
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                                                                                    


 
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.