Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Δημόσια Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη


 


 

 

Ο Δήµαρχος Αχαρνών έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/2007.
3.Tον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06-2013)

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για παροχή συµβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, για τεχνικά θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, την εκπόνηση µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγµάτωση των σκοπών του ∆ήµου, συστηµατική παρακολούθηση στον τοµέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το ∆ήµαρχο.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3584/2007, καθώς και πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση µε βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα τυπικών και ουσιαστικών προσόντων µέχρι και την 30/6/2015 στο γραφείο ∆ηµάρχου (υπεύθυνη κα Μπόθου Ευφροσύνη).
Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο τύπο.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.