Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Δημόσια Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη


 


 

 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/2007.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06-2013)

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση µίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ειδικότητας Π.Ε. ∆ικηγόρων, για παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, για θέματα νομικής φύσεως.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3584/2007, πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής, καθώς και ∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετιζόµενο µε το αντικείµενο της ειδικότητάς τους.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση µε βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα τυπικών και ουσιαστικών προσόντων µέχρι και την 30/6/2015 στο γραφείο ∆ηµάρχου (υπεύθυνη κα Μπόθου Ευφροσύνη).

 

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 από τον Δήµαρχο, ο οποίος θα προσλάβει µε απόφασή του το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του το κατάλληλο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.