Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Δημόσια Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη


 

 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/2007.
3.Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06-2013)

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών για την κοστολόγηση και την εξαγωγή στοιχείων χρήσης και προώθησης των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3584/2007, καθώς και πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τυπικών και ουσιαστικών προσόντων μέχρι και την 30/6/2015 στο γραφείο Δημάρχου (υπεύθυνη κα Μπόθου Ευφροσύνη).

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα προσλάβει με απόφασή του το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του το κατάλληλο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.