Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης


ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
• Η αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης επιβάλλει την προσήλωση στον στόχο της επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των πολιτών κι επιχειρήσεων με τις δημοτικές υπηρεσίες.

• Ο Συμπαραστάτης είναι ο διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την δημοτική αρχή, βρίσκεται εκτός της διοικητικής ιεραρχίας του Δήμου και δεν αποτελεί όργανο που περιλαμβάνεται στην Εσωτερική Υπηρεσία του Δήμου.
• Ο περιορισμός της δικαστηριακής ύλης θα βοηθήσει τόσο την αποφόρτιση των νομικών υπηρεσιών των Δήμων, που σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει τεράστιος αριθμός εκκρεμών δικογραφίών, ενώ ιδανικά θα συμβάλλει και στην αποτροπή της διάνοιξης νέων δικών.
• Για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν αρκεί η λειτουργία του Συμπαραστάτη, αλλά είναι αναγκαία η συνεργασία και των άλλων δημοτικών οργάνων που συμμετέχουν στην αρμοδιότητα της εξωδικαστικής επίλυσης, όπως είναι οι Οικονομικές Επιτροπές, οι νομικές υπηρεσίες των Δήμων και τα Δημοτικά Συμβούλια. Πέρα από την τυπική ενάσκηση των αρμοδιοτήτων, η διαμόρφωση μιας κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και σεβασμού της διαμεσολάβησης προϋποθέτει την συνεννόηση, τον ειλικρινή διάλογο και την σύγκλιση στον στόχο, πέρα από “ιεραρχίες” και τίτλους.


Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
• Η νομική πρόβλεψη για την εισαγωγή του θεσμού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θεσπίστηκε με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, δηλαδή τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 187 Α'/7.6.2010). Ειδικότερα για την λειτουργία του θεσμού στους Δήμους προβλέπει το άρθρο 77 του νόμου αυτού.
• Στο άρθρο 77 επήλθαν δύο νομοθετικές επεμβάσεις από την θεσμοθέτησή του “Καλλικράτη” μέχρι σήμερα. Η επέμβαση με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α'/24.5.2011).  Στη συνέχεια η επέμβαση, με το άρθρο 4 του ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α'/14.4.2014),  Έτσι η τελική (σημερινή) μορφή του  'Αρθρου 77 του Ν.3852/2010 έχει ως εξής:

'Aρθρο 77 του Ν.3852/2010
1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουντα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται αναφορές άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων   77 του Ν.3852/2010 βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο ης ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Ο θεσμός του δημοτικού διαμεσολαβητή ή τοπικού συνηγόρου του πολίτη (local ombudsman) εισήχθη στην Ελλάδα με το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Πολύ πριν την θέσπιση του νόμου αυτού, η ίδρυση ενός συνηγόρου του πολίτη που θα λειτουργεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκών συστάσεων που εδώ και δεκαετίες έχουν απευθύνει τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη.
• Οι δημοτικές αρχές και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θεσμοθετήθηκε σε συμμόρφωση της Ελλάδας προς αυτές τις συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα ευρωπαϊκά κείμενα που συνιστούν στα κράτη να ιδρύσουν και να ενισχύσουν τον θεσμό, περιλαμβάνουν και κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την καλή λειτουργία του.
• Η τήρηση των συστάσεων αυτών είναι σημαντική για την σχέση της χώρας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ συμβάλλει στην σωστή λειτουργία του θεσμού, καθώς συνοψίζει την ευρωπαϊκή εμπειρία των καλών πρακτικών σε σχέση με το θέμα. Γι' αυτό, η εφαρμογή του άρθρου 77 και η εν γένει λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πρέπει να ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ευρωπαϊκά κείμενα.

Η ΕΚΛΟΓΗ
Η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών εκλέγει ως συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Μιχαήλ Σιδέρη. Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ποσοστό 88,54% ήτοι 31ψήφους από τους 35 ψηφίσαντες. Αριθμός απόφασης 29/5-2-2015 (ΑΔΑ: ΒΧΑΙΩΨ8-ΡΓΑ)

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών
Μιχάλης Σιδέρης
Τηλ.: 213 2072432
Φαξ : 210 2464022
e-mail: symparastatis@acharnes.gr

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016
  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.