Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Εκπαίδευση μεταναστών "Πρόγραμμα Οδυσσέας"


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού-Πολιτισμού και Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος Γ. Τοπαλίδης ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερομένους/ες  ότι ο Δήμος Αχαρνών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 συνεχίζεται επιτυχώς το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην Eλληνική γλώσσα, την Eλληνική ιστορία και τον Eλληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων,και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). Τα μαθήματα θα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα και ώρες από 17:30-21:30. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύναται να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Τα μαθήματα θα παρέχονται δωρεάν και σε κάθε εκπαιδευόμενο προβλέπεται να διανεμηθεί εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό έντυπο και ηλεκτρονικό.

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Πο.Κεν. Κόκκινου Μύλου, Φιλαδελφείας 217.

Η αίτηση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών και θα διανέμεται από το Γραφείο του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης., στον Β όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου

Για τη συμμετοχή απαιτείται ακόμη η προσκόμιση φωτοτυπίας της 1ης σελίδας του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.

Αιτήσεις θα κατατίθενται συμπληρωμένες από Δευτέρα 27/10/2014 και ώρες 10-12 π.μ. στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. Τηλ. 2132072470 και 2132072431.

e - mail:     dkalomoiris@acharnes.gr  
                 etegou@acharnes.gr

 

 

ANNOUNCEMENT

“Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek culture – Odysseus»

Deputy Mayor for education, Culture and sport-new generation of Mr. Eustathios G. Topalidis updates all the stakeholders/s whereas the municipality of Acharnes and the Ministry of education and religious affairs, for the educational year 2014-2015 successfully continues the programme 'Education of migrants in lliniki language, E E E lliniki lliniko history and culture-ODYSSEAS AP8»

The program is targeted at EU Citizens and third-country nationals irrespective of their origin, from the age of 16 years and over, residing legally in Greece.

  Within the operational programme ' education and Lifelong learning 'of the Ministry of education, religious affairs, and is co-financed by the European Union and the Greek State.

 The aim of the training programme are the trainees to acquire language skills and practices of social and intercultural skills needed for social integration for themselves and their families.

The education programme is structured in levels: A1 (125 hours duration), A2 (175 hours duration), B1 (lasting 185 hours) and B1 with emphasis on understanding and producing speech (195 hours duration). The courses will become 3 times a week and hours from 17: 30-21: 30. After completing each level, students may participate in the respective language examinations. The courses will be provided free of charge and each trainee provided distributed educational and auxiliary material printed and electronic.

Course venue: Pó. Ken. Red Mill, Philadelphia 217.

 The application will be posted on the website of the municipality of Aharnon and distributed by the Office of the Department of Education * lifelong learning., in the second floor of City Hall

For participation still required the presentation of photocopy of 1 page of passport and residence permit.

Completed applications will be deposited by Monday 27/10/2014 and hours 10-12 am at the Department of Education * lifelong learning. Tel. 2132072470 and 2132072431. 

e - mail: dkalomoiris@acharnes.gr
            etegou@acharnes.gr

 

 

Σχετικά Αρχεία

  • Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου στα Ελληνικά
  • Application Form

    • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.