Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής  

Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής

Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών και Ρυθμίσεων

i. Έχει την ευθύνη για την σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων για το σύνολο του Δήμου, συνεργάζεται με εξωτερικούς μελετητές ειδικούς στο αντικείμενο ή εισηγείται την ανάθεση μελετών σε αυτούς.

ii. Εξετάζει κατόπιν αυτοψίας τα αιτήματα των πολιτών και υπηρεσιών, σχετικά με σημάνσεις και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και συντάσσει κυκλοφοριακές μελέτες μικρής κλίμακας που σχετίζονται με την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια), τον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την προτεραιότητα οδών, την αλλαγή διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων

στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά τον καθορισμό χώρων στάθμευσης (π.χ. άδειες στάθμευσης για ΑΜΕΑ) και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης. Μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενώ απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων

στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

iii. Μεριμνά για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και κύρια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, των πεζοδρομίων (οδεύσεις τυφλών, αστικός εξοπλισμός, ράμπες ΑΜΕΑ κ.λπ.) και γενικά των κοινόχρηστων χώρων όπου μετακινούνται πεζοί και οχήματα.

iv. Συνεργάζεται με την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, η οποία εισηγείται για την λήψη σχετικών κανονιστικών αποφάσεων από το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, σχετικά με σημάνσεις και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Έχει την ευθύνη για την κοινοποίηση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα

Τροχαίας καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γ.Γ.Δ.Ε. ή της Περιφέρειας.

v. Εισηγείται για την προμήθεια πινακίδων βάσει των κυκλοφοριακών μελετών και συνεργάζεται με τη F/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτησή τους.

vi. Μεριμνά για τη δημιουργία και τήρηση αρχείου της υπάρχουσας σήμανσης στο Δήμο.

vii. Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων για τη δυνατότητα διάνοιξης και κατασκευής κύριων οδικών αρτηριών προς εξυπηρέτηση της

κυκλοφορίας.

viii. Χορηγεί βεβαιώσεις σημάνσεων κατόπιν αυτοψίας για χρήση σε ασφαλιστικές εταιρείες ή δικαστήρια.

ix. Μεριμνά για την επίλυση αιτημάτων – θεμάτων σχετικά με το κυκλοφοριακό με διάφορους φορείς ενώ έχει την ευθύνη για επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επίλυση θεμάτων για την λειτουργία – επέκταση − τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών.

x. Εκδίδει άδειες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω έργων (έλεγχος οδεύσεων – λειτουργία παρακαμπτηρίων κ.λπ.− παρατάσεις χρόνων λήξης εργασιών) και συνεργάζεται με το γραφείο Συγκοινωνιών του Τμήματος Κυκλοφοριακής Υποδομής όπου εμπλέκονται Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

xi. Εκδίδει άδειες κυκλοφοριακής σύνδεσης− αποτμήσεων – υποβιβασμό κρασπέδων − πεζοδρομίων κυρίως για την λειτουργία συνεργείων – πλυντηρίων λιπαντήριων αυτοκινήτων & πρατήριων βενζίνης και εκτελεί ελέγχους μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.

xii. Σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

xiii. Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους.

xiv. Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

 

Γραφείο Συγκοινωνιών

i. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

ii. Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.

iii. Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες(άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.

iv. Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.

v. Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

vi. Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

vii. Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

viii. Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.

Έχει την ευθύνη για επικοινωνία με ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ και γενικά φορείς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την επίλυση θεμάτων σχετικά με επέκταση λεωφορειακών γραμμών, ρύθμιση δρομολογίων, μεταφορά στάσεων, τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορείων κ.λπ.

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.