Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων  

Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων

Γραφείο καταγραφής αιτημάτων και απαλλοτριώσεων

i. Μεριμνά για την καταγραφή των διαφόρων αιτημάτων των πολιτών (διανοίξεις οδών, αποχετεύσεις, διαμορφώσεις κοινοχρήστων κ.λπ.) με σκοπό να εντοπίζει τις ανάγκες για μελέτες/έργα. Συγκεκριμένα:

ii. Καταγράφει τα αιτήματα (πολίτη, συλλόγου) και κάνει έλεγχο βάσει του σχεδίου και των πινάκων εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα ρυμοτομίας και αποζημιώσεων στο τμήμα της οδού ή κοινόχρηστου χώρου που αναφέρεται το αίτημα.

iii. Διενεργεί αυτοψίες, ώστε να διαπιστώνεται, εάν σε κάποιες από τις ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες έχει αποδοθεί, μ’ οποιονδήποτε τρόπο, το ρυμοτομούμενο τμήμα σε κοινή χρήση. Προς τούτο συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο Τοπογραφικού.

iv. Συνεργάζεται με τον αιτούντα και τους υπόλοιπους κατοίκους για το αν υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσής τους (έγγραφη), ότι επιτρέπουν την διάνοιξη του δρόμου, άσχετα εάν δεν έχουν τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες τους.

v. Καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και όσοι οδοί ή τμήματα οδών (συνεχή) ή κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να κατασκευαστούν, καταχωρούνται ιδιαίτερα, ώστε να συμπεριληφθούν σε μελλοντική εργολαβία.

vi. Έχει την ευθύνη για απάντηση – ενημέρωση στον πολίτη που έκανε την αίτηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

vii. Σε συνεργασία με το γραφείο Συντονισμού Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων, μεριμνά για την καταγραφή των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται ώστε να αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης των μελετών/ έργων.

viii. Συνεργάζεται με την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή/και την οικονομική υπηρεσία για κάθε ιδιοκτησία που αποζημιώνεται, ώστε εάν υπάρχει αίτημα για κατασκευή δρόμου ή άλλου έργου σχετιζόμενο με την ιδιοκτησία, να επανεξετάζεται.

ix. Έχει την ευθύνη να κάνει έλεγχο βάσει του σχεδίου και των πινάκων εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα ρυμοτομίας και αποζημιώσεων για κάθε δράση.

x. Εισηγείται και προωθεί την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και μεριμνά για την ανάθεση των μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λπ.)

 

Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων

Αρμοδιότητα του γραφείου είναι:

i. Η οργάνωση της εκάστοτε δράσης του Δήμου με τεχνικό αντικείμενο λαμβάνοντας υπόψη το είδος του, την πολυπλοκότητα και το οικονομικό μέγεθος. Στα πλαίσια της οργάνωσης και σε άμεση συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, συντονίζει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται, συντονίζει τα υπόλοιπα γραφεία και τμήματα της Δ/νσης, σχεδιάζει το σύνολο της δράσης καταρτίζοντας Φάκελο της Δράσης ο οποίος ενημερώνεται και συμπληρώνεται με το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την ωρίμανσή της.

ii. Συντονίζει την εκπόνηση του συνόλου των ενεργειών και μελετών (προκαταρκτικές, προμελέτες, υποστηρικτικές, οριστικές κ.λπ.) καταρτίζοντας πρόγραμμα − χρονοδιάγραμμα απαιτούμενων ενεργειών και μελετών και εισηγείται την ανάθεση σύνταξης μελετών ή παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς μελετητές για μελέτες που η Διεύθυνση αδυνατεί να συντάξει. Εισηγείται την διαδικασίας ανάθεσης.

iii. Συντονίζει την εκπόνηση των μελετών και τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από το αρμόδιο Τμήμα Σύνταξης Μελετών.

iv. Μεριμνά για την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας και αλληλογραφεί με τους αρμόδιους Φορείς για τον έλεγχο νομιμότητας, εγκρίσεις μελετών, αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις κ.λπ. των δράσεων.

v. Συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο απαλλοτριώσεων για την ωρίμανση των δράσεων.

vi. Συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο χρηματοδότησης για την δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων.

vii. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την Διεύθυνση.

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.