Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό  

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό

i. Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.

ii. Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων.

iii. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, και τους υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση εντάλματος πληρωμής.

iv. Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών των έργων, ελέγχει την αναθεώρηση των εργασιών, τη χρήση επί έλλασον δαπανών και τους διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προεγκρίσεις όπου απαιτείται.

v. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την κατασκευή των έργων.

vi. Μεριμνά ακόμα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών του υδραυλικού δικτύου γεωτρήσεων καθώς και του κοινού υδραυλικού δικτύου πλατειών, πάρκων και πεζοδρομίων.

vii. Επιμελείται και προγραμματίζει τις υπό εκτέλεση νέες συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης. Εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου για την καλύτερη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

viii. Προγραμματίζει και εισηγείται την προμήθεια νέων συσκευών πομποδεκτών και οργάνων λειτουργίας των ραδιοδικτύων, καθώς και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών. Μεριμνά για την άρτια συνεργασία του Δήμου με τις υπερκείμενες αρχές για θέματα ραδιοδικτύων.

ix. Μεριμνά για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Προς τούτο βρίσκεται σε επικοινωνία με ΔΕΚΟ, ΔΕΠΑ, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης), Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών κ.λπ.

x. Τήρηση αλληλογραφίας και διαβίβαση αιτημάτων που αφορούν σε τροποποιήσεις, μετατοπίσεις, συντηρήσεις, επεκτάσεις δικτύων, ηλεκτροδοτήσεις και υδροδοτήσεις κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων.

xi. Τήρηση αλληλογραφίας και διαβίβαση αιτημάτων που αφορούν σε εγκαταστάσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας και σχετικές εγκρίσεις.

xii. Συνεργάζεται με το γραφείο έκδοσης και ελέγχου αδειών τομής για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες των φορέων δικτύων κοινής ωφέλειας.

xiii. Το γραφείο ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα nε τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

xiv. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών.


 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.