Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία  

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία

Γραφείο Ελέγχου Υποδομών

i. Μεριμνά για την πραγματοποίηση περιοδικών και έκτακτων ελέγχων για το σύνολο των υποδομών ανά κατηγορία για τον εντοπισμό των βλαβών και αναγκών συντήρησης και συγκεκριμένα:

α) Κτιρίων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδ. Σταθμοί) και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά (π.χ. Δημοτ. Γυμναστήρια ). Συνεργάζεται με τις σχολικές Επιτροπές για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων έτσι ώστε πάντοτε αυτά να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση λειτουργικότητας.

β) Οδικό δίκτυο, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στα Διοικητικά όρια του Δήμου.

γ) Κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.

δ) Φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων υδάτων.

ii. Καταγράφει αιτήματα πολιτών, φορέων, υπηρεσιών που σχετίζονται με τις υποδομές, τον εντοπισμό βλαβών και την συντήρηση των υποδομών. Διενεργεί αυτοψίες όπου απαιτείται.

iii. Καταγράφει τα παραπάνω και αξιολογεί τις ανάγκες συντήρησης ανάλογα με τη φύση, την έκταση, το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης, τηρώντας σχετικό αρχείο για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αξιολογήσεων.

iv. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισης, τις ενέργειες που απαιτούνται και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του τμήματος διαβιβάζει κατάλληλα προς ενέργεια:

α) Σε φορείς ή υπηρεσίες εκτός Δήμου που είναι αρμόδιες για τη συντήρηση ή την πρόκληση βλάβης

β) Σε υπηρεσίες του Δήμου που επιβλέπουν ή επιθεωρούν εργασίες τρίτων

γ) Στο γραφείο Συντήρησης Έργων (μικροεπισκευές μικρής κλίμακας) ή στο γραφείο έργων με αυτεπιστασία (ύπαρξη έργου με ανάλογο αντικείμενο)

δ) Στο γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων για Η/Μ εργασίες

ε) Στη Διεύθυνση Μελετών σε περιπτώσεις συντήρησης μεγάλης κλίμακας με τους οποίους βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μέχρι της δρομολόγησης ή πλήρους αποκατάστασης της βλάβης και της ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης τηρώντας σχετικό αρχείο.

v. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε τρίτους για πρόκληση βλάβης.

vi. Συντάσσει πρόγραμμα περιοδικών συντηρήσεων.

 

Γραφείο Συντήρησης Έργων και Διανοίξεων.

i. Σε συνεργασία με το τμήμα ελέγχου υποδομών καθορίζει τις ανάγκες συντήρησης ανάλογα με τη φύση, την έκταση, το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης.

ii. Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και άρτια λειτουργία:

α) Κτιρίων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδ. Σταθμοί) και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά (π.χ. Δημοτ. Γυμναστήρια ).

β) Οδικό δίκτυο, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στα Διοικητικά όρια του Δήμου. Εποπτεύει το συνεργείο τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης το οποίο εφαρμόζει τις αποφάσεις του F.Σ. και φροντίζει για την συντήρηση της υπαρχούσης σήμανσης.

γ) Κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.

δ) Φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων υδάτων.

iii. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

iv. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

v. Εισηγείται για την προμήθεια και μεριμνά για την παραλαβή, οργανωμένη αποθήκευση και κατανομή εργαλείων, υλικών και μέσων και την έντεχνη και ορθολογική ενσωμάτωση των υλικών επιτόπου.

vi. Παρακολουθεί και προωθεί τις σχετικές εντολές των μικροεπισκευών, ένταλμα δαπανών και τιμολόγια.

vii. Τηρεί τεχνικό αρχείο (αναλώσεις υλικών απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους) όλων των ανωτέρω συντηρήσεων ενημερώνοντας το γραφείο ελέγχου υποδομών.

viii. Εξετάζει τα αιτήματα διανοίξεων οδών σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους καθίσταται αδύνατη λόγω εφαρμογής ή τροποποίησης του σχεδίου.

ix. Λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία από την πράξη εφαρμογής, ώστε να διαπιστώσει τις αποζημιώσεις που οφείλονται, εκτελεί αυτοψίες για να διαπιστώσει την ύπαρξη επικειμένων, επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες (μέσω του αιτούντος) και δρομολογεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών που θίγονται.

x. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διερευνητικής διαδικασίας και την επίλυση των προβλημάτων ή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησίας, συνεργάζεται με το αρμόδιο τοπογραφικό τμήμα του Δήμου για τις χαράξεις, προγραμματίζει και οργανώνει την διάνοιξη.

 

Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία.

i. Μεριμνά για την κατασκευή των έργων με αυτεπιστασία κατανέμοντας το εργατοτεχνικό προσωπικό στα διάφορα έργα ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των έργων.

ii. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου ανάλογα με τη φύση και το είδος, σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.

iii. Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστος των έργων και ακολουθεί την συμβατικότητα του κόστους με τις προβλέψεις των.

iv. Μεριμνά για την προμήθεια των υλικών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων, παρακολουθεί λογαριασμούς τιμολόγια κ.λπ.

v. Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων και μεριμνά για την παραλαβή αυτών.

vi. Δύναται να επιβλέψει και έργα συντήρησης που ανατίθενται σε τρίτους.

vii. Εισηγείται για μελέτες κατασκευής ή ανακατασκευής μεγάλων κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να κατασκευαστούν μέσω αυτεπιστασίας.

 

Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

i. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

ii. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

iii. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.