Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τμήμα Επίβλεψης Έργων  

Τμήμα Επίβλεψης Έργων

Γραφείο Επίβλεψης Έργων

i. Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.

ii. Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων.

iii. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, και τους υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση εντάλματος πληρωμής.

iv. Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών των έργων, ελέγχει την αναθεώρηση των εργασιών, τη χρήση επί έλλασον δαπανών και τους διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προεγκρίσεις όπου απαιτείται.

v. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την κατασκευή των έργων.

vi. Μεριμνά για την παραλαβή των περατωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.

vii. Με ευθύνη της Δ/νσης δύναται να επιβλέψει και κτιριακά έργα, έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων, έργα

πρασίνου και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας έργα που έχουν δημοπρατηθεί και έχουν ανατεθεί σε τρίτους.

viii. Έχει την ευθύνη της διοικητικής παρακολούθησης όλων των έργων και κύρια των χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκή Ένωση και των ειδικών προγραμμάτων επενδύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ix. Ενημερώνει το γραφείο κυκλοφοριακής υποδομής για σηματοδοτήσεις οδών σε περιπτώσεις διανοίξεων και κατασκευής νέων δρόμων.

 

Γραφείο Διαγωνισμών – Δημοπρασιών Έργων

i. Μεριμνά για την διενέργεια διαγωνισμού, δημοπράτησης έργων και συγκεκριμένα:

α) για τη σύνταξη των αναλυτικών και περιληπτικών διακηρύξεων.

β) για τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων.

γ) για τη διανομή των τευχών δημοπράτησης και των οικονομικών προσφορών.

δ) για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και τη διενέργεια διαγωνισμού και δημοπράτησης έργων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Εισηγείται για τις επικυρώσεις πρακτικών διαγωνισμού ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη, εκδίκαση ενστάσεων – προσφυγών.

iii. Πραγματοποιεί την απαραίτητη αλληλογραφία με τον προσωρινό μειοδότη αλλά και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

iv. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων (ελεγκτικό συνέδριο, ΕΣΡ).

v. Συντάσσει την εργολαβική σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου εταιρείας.

vi. Μετά το τέλος της διαδικασίας και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης παραδίδει ολοκληρωμένο Φάκελο Δημοπράτησης.


Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

i. Δακτυλογραφεί τα πάσης φύσεως έγγραφα του Διευθυντή, γενικού προγραμματισμού, χρέωσης καθηκόντων, αδειών ή έκτακτης απασχόλησης και γενικότερα διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του.

ii. Αρχειοθετεί και διακινεί τους φακέλους θεμάτων που χειρίζεται ο Διευθυντής.

iii. Τηρεί στατιστικό πίνακα όλων των εκτελουμένων έργων.

iv. Συντονίζει τις ώρες και ημέρες συνεργασίας και επαφών του Διευθυντή.

Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων της Δ/νσης και μεριμνά για την χρέωσή τους από τον Διευθυντή.

vi. Διεκπεραιώνει τις πάσης φύσεως δαπάνες (έργων, προμηθειών, συντηρήσεων) της Δ/νσης.

 

Γραφείο έκδοσης και ελέγχου αδειών τομής

i. Μεριμνά για την έκδοση αδειών εκσκαφής και τον έλεγχο των αποκαταστάσεων αυτών και συγκεκριμένα:

ii. Κρατώντας ιδιαίτερο αρχείο διεκπεραιώνει τις άδειες επεμβάσεων και εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς κατόπιν αιτήσεων από ΔΕΚΟ, εργολάβους με σύμβαση έργου, νομικά ή φυσικά εν γένει πρόσωπα που εκτελούν έργα, κ.α.

iii. Μελετά και αποφασίζει αν και με ποιους όρους θα δοθεί η άδεια εκσκαφής, διατηρεί αρχείο με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εργασιών και αρχείο των αδειών εκσκαφής.

iv. Παρακολουθεί και καταγράφει την σωστή τήρηση των όρων της κάθε άδειας (χρόνος έναρξης−λήξης, παράπονα−απρόοπτα, μέτρα ασφάλειας – σήμανση −ορθή αποκατάσταση) και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον φορέα που διενεργεί την εκσκαφή αλλά και με φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία αδειοδότησης.

v. Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους − αυτοψίες στα σημεία αποκατάστασης των τομών.

vi. Υποδεικνύει στους υπεύθυνους των τομών τις κακοτεχνίες και ελέγχει την έντεχνη αποκατάστασή τους.

vii. Εισηγείται την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 

Γραφείο Συνδέσεων και Χρεώσεων Αποχέτευσης

i. Είναι υπεύθυνο για τις συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης και συγκεκριμένα:

α) Έλεγχος για την ύπαρξη αγωγού στον εν λόγω δρόμο.

Συμπλήρωση στοιχείων οικοπέδου και ιδιοκτήτη σε έντυπη αίτηση της υπηρεσίας μας.

β) Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

γ) Συνεργασία με το γραφείο επίβλεψης έργων του Τμήματος για την πραγματοποίηση της κατασκευής της σύνδεσης και την ενημέρωση του αρχείου συνδέσεων με τα στοιχεία της εκάστοτε σύνδεσης (ημερομηνία

σύνδεσης, εργολάβος, βάθος σύνδεσης, θέση σύνδεσης ως προς το οικόπεδο).

δ) Υπολογισμός κόστους κατασκευής αγωγών σύνδεσης και πρόταση της τιμής χρέωσής του, προς έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με την αύξηση της δαπάνης των εργασιών, προτείνει αναπροσαρμογή της μονάδος χρέωσης του αγωγού προς έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ii. Υπεύθυνο για χρεώσεις αγωγών και συγκεκριμένα μεριμνά για:

α) Συλλογή κατασκευαστικών και επιμετρητικών στοιχείων των έργων σε συνεργασία με το γραφείο επίβλεψης έργων του Τμήματος, με σκοπό την ενημέρωση του αρχείου αποχέτευσης (μήκος αγωγού, βάθος φρεατίων, ροή αγωγών).

β) Συλλογή στοιχείων από την πράξη εφαρμογής για τους ιδιοκτήτες των παρόδιων ιδιοκτησιών ως προς τον αγωγό που πρόκειται να χρεωθεί.

 γ) Επί τόπου μετρήσεις των προσόψεων των οικοπέδων.

δ) Υπολογισμός κόστους κατασκευής αγωγών και πρόταση της τιμής χρέωσής του, προς έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο Σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με την αύξηση της δαπάνης των εργασιών για τη σύνδεση των ακινήτων με το υπάρχον δίκτυο, γίνεται αναπροσαρμογή της μονάδος χρέωσης του αγωγού και αποστολή της νέας τιμής στο Δημοτικό

Συμβούλιο για έγκρισή της.

ε) Αποστολή στοιχείων − των ως προς χρέωση οικοπέδων − στο Τμήμα Εσόδων, εγγραφή αυτών στο πρόγραμμα της αποχέτευσης και ενημέρωση των σχεδιαγραμμάτων.

 

Γραφείο ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών −Χρέωση Κρασπεδορείθρων

i. Μεριμνά για ονομασίες οδών και πλατειών, αρίθμηση ιδιοκτησιών κ.λπ. τηρώντας αρχείο αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για ονοματοθεσία. Μεριμνά για διορθώσεις της αριθμήσεως των ιδιοκτησιών τηρώντας σχετικό αρχείο.

ii. Χορήγηση βεβαιώσεων και πληροφοριών στους δημότες σχετικά με τα ονόματα των δρόμων και αριθμούς ιδιοκτησιών.

iii. Εισηγείται για τη σύνταξη μελέτης για την προμήθεια πινακίδων ονομασίας στους δρόμους και αριθμήσεως ιδιοκτησιών.

iv. Μεριμνά για την τήρηση ιστορικού αρχείου και αρχείου τιμωμένων προσώπων και τόπων.

v. Έχει την ευθύνη για τη χρέωση των κρασπεδορείθρων που κατασκευάζονται, συνεργάζεται με τους επιβλέποντες μηχανικούς για λήψη στοιχείων και φροντίζει για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση. Τήρηση αρχείου.

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.