Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας ΥγείαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό την εφαρμογή και την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής
Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών
i. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή προγραµµάτων ή συµµετέχει σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
ii. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί κοινωνικές πολιτικές που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Επίσης συμμετέχει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
iii. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δημιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).
iv. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη δημιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
v. Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
vi. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
vii. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου οι Μ.Κ.Ο οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων-χρηστών.
viii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ.).
 
Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου
i. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
ii. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
iii. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
iv. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς.
v. Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού.
vi. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
vii. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο ∆ήµο.

Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών
Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό:
i. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
ii. Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες.
iii. Λειτουργεί μονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
iv. Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κ.λπ.) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
v. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων (προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.).
vi. Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης.
vii. Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών.

Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά, για την εφαρμογή
προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για:
i. τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
ii. την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο
iii. την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών
iv. την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση
v. τη λήψη μέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
vi. την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Το γραφείο συνεργάζεται άμεσα με το γραφείο απασχόλησης σε θέματα ισότητας των φύλων στον εργασιακό τομέα.

Τµήµα Εφαρμογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας
Μεριµνά για την εφαρμογή προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
 
Γραφείο Καταβολής Επιδομάτων
i. Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
ii. Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετρα-
πληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
iii. Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
iv. Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

Γραφείο Παροχής Κοινωνικής Προστασίας
i. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
ii. Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
iii. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
i. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρμογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
ii. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την εφαρμογή προγραµµάτων εµβολιασµών.
(β) Μεριµνά για την υλοποίηση i) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ii) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση iii) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής.
(δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
στ) Σχεδιάζει και υλοποιέι προγράμματα μυοκτονίας.
iii. Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του ∆ήµου.
iv. Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασίας με το Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Για την επίτευξη των στόχων της η Διεύθιυνση Κοινωνκής Πολιτικής υλοποιεί τις δράσεις:
Κοινωνική απογραφή, Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο, Συσσίτιο, Γραφείο διαμεσολάβησης, Δημοτικός λαχανόκηπος, Εθελοντισμός - Τράπεζα χρόνου, Στηρίζουμε τους μαθητές, Κοινωφελής εργασία, Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, παιδιών και ηλικιωμένων, Προώθηση στην απασχόληση, Αιμοδοσίες, Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

 
Επικοινωνία:
Αντιδημάρχος Κοινωνικής Πολιτικής:  Τηλ: 2132123105 
 
Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής: Σοφία Αλιμπέρτη, Τηλ.: 2132123123, saliberti@acharnes.gr
 
Προϊσταμένη  Τµήµατος  Κοινωνικής Πολιτικής: Μαρία  Σαμαροπούλου, Τηλ. 2132123128, msamaropoulou@acharnes.gr
 
Προϊσταμένη  Τµήµατος Εφαρμογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας: Στυλιανή Παναγιωτάτου, Τηλ. 2132123127, spanagiotatou@acharnes.gr
 
Προϊσταμένη  Τµήµατος Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας: Φανή Κουμπούρη, Τηλ:2132123130, fkoumpouri@acharnes.gr

Αντιδημαρχία Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών

α)  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην κοινότητα.

β)  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

Δείτε επίσης

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.