Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Τεχνικές Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίηση τους.
Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. 

 
Aρμοδιότητες:
 
Συντάσσει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών. 

Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία. 

Μεριμνά για την έκδοση αδειών εκσκαφής και τον έλεγχο των αποκαταστάσεων αυτών.

Καθορίζει τις ανάγκες συντήρησης ανάλογα με τη φύση, την έκταση, το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης. 

Μεριμνά για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Προς τούτο βρίσκεται σε επικοινωνία με ΔΕΚΟ, ΔΕΠΑ, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης), Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών κ.λπ. 

Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 

Μεριμνά για την καταγραφή των διαφόρων αιτημάτων των πολιτών (διανοίξεις οδών, αποχετεύσεις, διαμορφώσεις κοινοχρήστων κ.λπ.) με σκοπό να εντοπίζει τις ανάγκες για μελέτες/έργα. 

Μεριμνά για την διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεσης μελετών σε εξωτερικούς μελετητές, για όσες μελέτες δεν συντάσσονται από τη Διεύθυνση και για παροχές υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στη προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων μέσω συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων. 

Παρακολουθεί την διαδικασία εκπόνησης μελετών και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο στα παραδοτέα των μελετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία, εκτός αυτών που σχετίζονται με Πολεοδομικές μελέτες, Πράξεις Εφαρμογής και γενικά με μελέτες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Πολεοδομίας και υποστηρικτικών αυτών μελετών. 

Έχει την ευθύνη της διοικητικής παρακολούθησης όλων των μελετών και κύρια των χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκή Ένωση και των ειδικών προγραμμάτων επενδύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Έχει την ευθύνη για την σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων για το σύνολο του Δήμου, συνεργάζεται με εξωτερικούς μελετητές ειδικούς στο αντικείμενο ή εισηγείται την ανάθεση μελετών σε αυτούς. 

Εισηγείται για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. 

 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Υποστηριζόμενοι Φυλλομετρητές
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.